دختر عشوه گر

تعداد رنگ: faransavi52130

ابعاد: 510*700

سایز: 77*106

قیمت: 59۰۰۰۰۰

وزن: 2470

تعداد ابریشم: 16