قرارداد نمایندگی

                                                             بسمه تعا لی                                                    www.toumaj.ir                                                                                                                                                     

تلفن: 2280352.2222741_0511 email:toumajzarrin@yahoo.com                                                              

فکس:2235129

                                   قرارداد واگذاری نمایند گی فروش نخ و نقشه تابلو فرش

طرفین قرارداد:این قرارداد فی مابین گروه تابلو فرش توماج به نمایندگی آقای وهاب رنگ آمیز طوسی به آدرس مشهد خیابان خسروی نو فرش طوسی که در این قرارداد طرف اول نامیده می شود وآقا/خانم…………..به شماره شناسنامه……………و شماره ملی………….. فرزند……………..ومحل صدور………….که در این قرارداد طرف دوم نامیده می شود منعقد می گردد.

موضوع قرارداد:اخذ نمایندگی فروش نخ ونقشه های گروه توماج با شرایط و قوانین مندرج در قرارداد .

مدت قرارداد:این قرارداد از تاریخ      /        /          لغایت     /       /       به مدت        ماه که متعاقبا با توافق طرفین قابل تمدید میباشد.

مبلغ قرارداد و تسویه حساب:طرف دوم هنگام سفارش با توجه به قیمت مشخص شده محصول طرف اول نسبت به تسویه حساب اقدام کرده وکلیه وجه را پرداخت می نماید .

تعهدات طرفین:

تعهدات طرف اول:1:در قبال بازاریابی و فروش محصولات مبلغی به عنوان تخفیف لحاظ کرده که این مبلغ با توجه به میزان فروش ماهیانه یا سالیانه قابل تغییر نیز می باشد و منطبق با سیا ست های کاری طرف اول افزایش یا کاهش خواهد داشت.

2:طرف اول موظف است نسبت به ارسال و تحویل محصول در زمان قید شده در فاکتور دقت نموده ومحصول را تحویل دهد.

3:هر گونه اطلاع رسانی اعم از (افزایش یا کاهش قیمت وتغییر شرایط و …..)به عهده طرف اول می باشد.

تعهدات طرف دوم:1:تسویه حساب محصول هنگام سفارش به صورت نقدی.

2:صدور فاکتور برای مشتریان همراه با امضا و مهر به صورت واضح و روشن و منطبق با قیمتهای طرف اول.

3:کلیه هزینه های حمل و نقل به عهده طرف دوم می باشد

4:طرف دوم موظف است نسبت به تبلیغات و فروش محصولات طرف اول کوشا بوده ومحصولات مشابه موجود در بازاررا به فروش نرساند.

5:کلیه هزینه های تبلیغاتی و هزینه مکان و……با طرف دوم بوده و طرف اول هیچگونه هزینه ای را قبول نخواهد داشت.

6:کلیه مجوزهای قانونی جهت کار و هزینه های قانونی اعم از (شهرداری ودارایی و…..) به عهده طرف دوم بوده وطرف اول هیچگونه مسیولیتی نخواهد داشت .

7:طرف دوم بدون دریافت اجازه نامه کتبی از طرف اول به هیچ عنوان حق واگذاری نمایندگی یا عضویت به شخص دیگری را نخواهد داشت.

طرف دوم در صورت رعایت نکردن به تعهدات خطا کار شناخته شده و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و علاوه بر پاسخگویی در قبال خطا طرف اول نیز حق شکا یت خواهد داشت.

تضمین قرارداد:مبلغ…………….چک/سفته جهت ضمانت وعمل به تعهدات تحویل طرف اول گردید.

خداوند به طرفین خیر عنایت فرماید

 

 

نماینده گروه توماج (طرف اول)                                                                                         طرف دوم