محفل شاعران

تعداد رنگ: faransavi56200

ابعاد: 693*1000

سایز: 105*152

قیمت: 126۰۰۰۰۰

وزن: 4700

تعداد ابریشم: 24