مینیاتور 3

تعداد رنگ :miniator7۱۱0

ابعاد :732*۵0۰

سایز :111*76

قیمت :570۰۰۰۰