مینیاتور 4

تعداد رنگ :miniator8۱2۵

ابعاد :54۰*80۰

سایز :121*۸2

قیمت :720۰۰۰۰