مینیاتور 5

تعداد رنگ :miniator9۱۱0

ابعاد :8۰۰*۵0۰

سایز :121*76

قیمت :650۰۰۰۰