دسته بندی: تابلو فرش ایرانی

دختر شمالی

نام طرح :دختر شمالی کد2626a

تعداد رنگ :115

ابعاد :400*550

سایز :62*85

قیمت :3330000

 

شعر عرفان

نام طرح: شعرعرفان کد2525a

تعداد رنگ :123

ابعاد:500*700

سایز :76*106

قیمت :4510000

 

دختر قاجار3

نام طرح :دختر قاجار کد24 324a

تعداد رنگ :35

ابعاد :400*590

سایز:60*89

قیمت :3040000

 

 

دختر قاجار طیفی

نام طرح :دختر قاجار طیفی کد2323a

تعداد رنگ :23

ابعاد :344*480

سایز :52*73

قیمت :2140000

 

دختر قاجار2

نام طرح:دختر قاجار کد22     2

تعداد رنگ :109

ابعاد:410*531

سایز:62*80

قیمت :3300000

 

آب وآینه

نام طرح: آب آینه کد2121a

تعدادر نگ :162

ابعاد:550*700

سایز: 76*106

قیمت: 4540000

 

دختر قاجارسنتی

نام طرح:دختر قاجار سنتی کد2020a

تعداد رنگ:125

ابعاد:400*550

سایز:60*83

قیمت:3420000

 

 

ماندانا

نام طرح:مانداناکد1919a

تعدادرنگ:87

ابعاد:400*547

سایز:60*83

قیمت:3360000

 

یادگار

نام طرح:یادگارکد1818a

تعدادرنگ:95

ابعاد:420*555

سایز:63*84

قیمت:3500000

 

ماندانا2

نام طرح:مانداناطیفی کد15

تعداد رنگ:25

ابعاد:450*554

سایز:68*84

قیمت:3420000