دسته بندی: تابلو فرش ایرانی

ماندانا روی آب

نام طرح:ماندانا روی آب کد۱۶16a

تعداد رنگ:۱۳۶

ابعاد:۴۹۹*۷۳۸

سایز:۶۸*۱۱۲

قیمت:۴۷۷۰۰۰۰

 

ماندانا۳

نام طرح:ماندانا کد۱۷   ۲15a

تعداد رنگ:۲۵

ابعاد:۴۵۰*۵۵۴

سایز:۶۸*۸۴

قیمت:۳۲۲۰۰۰۰

 

کورش کبیر

نام طرح:کورش کبیرکد۱۴14a

تعدتد رنگ:۵۳

ابعاد:۴۳۶*۶۰۰

سایز:۶۶*۹۱

قیمت:۳۳۵۰۰۰۰

 

کورش وماندانا

نام طرح:کورش ومانداناکد۱۳13a

تعداد رنگ:۱۲۸

ابعاد:۵۰۰*۷۰۸

سایز:۷۶*۱۰۷

قیمت:۴۶۵۰۰۰۰

 

دخترقاجار

نام طرح:دخترقاجار کد۱۲    ۱

تعداد رنگ:۱۲۳

ابعاد:۴۸۰*۶۴۷

سایز:۷۳*۹۸

قیمت:۴۳۱۰۰۰۰

 

آقا محمد خان

نام طرح:آقامحمدخان کد۱۱11a

تعداد رنگ:۴۰

ابعاد:۳۶۳*۴۹۰

سایز:۵۵*۷۴

قیمت:۲۳۰۰۰۰۰

 

 

مانداناطیفی

نام طرح:ماندانا طیفی کد۱۰10a

تعدادرنگ:۳۲

ابعاد:۳۹۳*۴۸۹

سایز:۵۹*۷۴

قیمت:۲۳۵۰۰۰۰۰

 

 

ماندانا

نام طرح:مانداناکد۹9a

تعداد رنگ:۱۱۲

ابعاد:۴۲۰*۵۸۰

سایز:۶۳*۸۲

قیمت:۳۶۲۰۰۰۰

سربازان پاسارگاد

نام طرح:سربازان پاسارگادکد۸8a

تعدادرنگ:۴۰

ابعد:۳۹۰*۵۰۰

سایز:۷۶*۵۴

قیمت:۲۲۴۰۰۰۰

 

شیخ صدوق

نام طرح:شیخ صدوق کد۷7a

تعداد رنگ:۱۱۸

ابعد:۳۶۰*۵۵۴

سایز:۵۴*۸۵

قیمت:۳۱۰۰۰۰۰