دسته بندی: تابلو فرش ایرانی

ماندانا روی آب

نام طرح:ماندانا روی آب کد1616a

تعداد رنگ:136

ابعاد:499*738

سایز:68*112

قیمت:4770000

 

ماندانا3

نام طرح:ماندانا کد17   215a

تعداد رنگ:25

ابعاد:450*554

سایز:68*84

قیمت:3220000

 

کورش کبیر

نام طرح:کورش کبیرکد1414a

تعدتد رنگ:53

ابعاد:436*600

سایز:66*91

قیمت:3350000

 

کورش وماندانا

نام طرح:کورش ومانداناکد1313a

تعداد رنگ:128

ابعاد:500*708

سایز:76*107

قیمت:4650000

 

دخترقاجار

نام طرح:دخترقاجار کد12    1

تعداد رنگ:123

ابعاد:480*647

سایز:73*98

قیمت:4310000

 

آقا محمد خان

نام طرح:آقامحمدخان کد1111a

تعداد رنگ:40

ابعاد:363*490

سایز:55*74

قیمت:2300000

 

 

مانداناطیفی

نام طرح:ماندانا طیفی کد1010a

تعدادرنگ:32

ابعاد:393*489

سایز:59*74

قیمت:23500000

 

 

ماندانا

نام طرح:مانداناکد99a

تعداد رنگ:112

ابعاد:420*580

سایز:63*82

قیمت:3620000

سربازان پاسارگاد

نام طرح:سربازان پاسارگادکد88a

تعدادرنگ:40

ابعد:390*500

سایز:76*54

قیمت:2240000

 

شیخ صدوق

نام طرح:شیخ صدوق کد77a

تعداد رنگ:118

ابعد:360*554

سایز:54*85

قیمت:3100000