دسته بندی: تابلو فرش ایرانی

ماندانا روی آب

نام طرح:ماندانا روی آب16a

تعداد رنگ:۱۳۶

ابعاد:۴۹۹*۷۳۸

سایز:۶۸*۱۱۲

قیمت:۴۱۵۰۰۰۰

 

ماندانا۳

نام طرح:ماندانا۲15a

تعداد رنگ:۲۵

ابعاد:۴۵۰*۵۵۴

سایز:۶۸*۸۴

قیمت:۲۷۸۰۰۰۰

 

کورش کبیر

نام طرح:کورش کبیر14a

تعدتد رنگ:۵۳

ابعاد:۴۳۶*۶۰۰

سایز:۶۶*۹۱

قیمت:۲۹۲۰۰۰۰

 

کورش وماندانا

نام طرح:کورش وماندانا13a

تعداد رنگ:۱۲۸

ابعاد:۵۰۰*۷۰۸

سایز:۷۶*۱۰۷

قیمت:۴۰۵۰۰۰۰

 

دخترقاجار

نام طرح:دخترقاجار۱

تعداد رنگ:۱۲۳

ابعاد:۴۸۰*۶۴۷

سایز:۷۳*۹۸

قیمت:۳۷۵۰۰۰۰

 

آقا محمد خان

نام طرح:آقامحمدخان11a

تعداد رنگ:۴۰

ابعاد:۳۶۳*۴۹۰

سایز:۵۵*۷۴

قیمت:۲۰۰۰۰۰۰

 

 

مانداناطیفی

نام طرح:ماندانا طیفی10a

تعدادرنگ:۳۲

ابعاد:۳۹۳*۴۸۹

سایز:۵۹*۷۴

قیمت:۲۰۵۰۰۰۰۰

 

 

ماندانا

نام طرح:ماندانا9a

تعداد رنگ:۱۱۲

ابعاد:۴۲۰*۵۸۰

سایز:۶۳*۸۲

قیمت:۳۱۵۰۰۰۰

سربازان پاسارگاد

نام طرح:سربازان پاسارگاد8a

تعدادرنگ:۴۰

ابعد:۳۹۰*۵۰۰

سایز:۷۶*۵۴

قیمت:۱۹۵۰۰۰۰

 

شیخ صدوق

نام طرح:شیخ صدوق7a

تعداد رنگ:۱۱۸

ابعد:۳۶۰*۵۵۴

سایز:۵۴*۸۵

قیمت:۲۷۰۰۰۰۰