دسته بندی: تابلو فرش بازار

بازار برده فروشان 2

نام طرح : بازار برده فروشان  کد10   210a

تعداد رنگ : 131

ابعاد : 700*1300

سایز : 106*197

قیمت : 11150000

 

بازار برده فروشان 1

نام طرح : بازار برده فروشان  کد9   19a

تعداد رنگ : 98

ابعاد : 600*800

سایز : 91*121

قیمت : 5630000

 

بازار مسگرها

نام طرح : بازار مسگرهاکد88a

تعداد رنگ : 93

ابعاد : 434*620

سایز : 66*94

قیمت : 3410000

 

کوزه فروش

نام طرح : کوزه فروش کد77a

تعداد رنگ : 117

ابعاد : 446*600

سایز : 67*91

قیمت : 3850000

 

بازار عتیقه فروش

نام طرح : بازار عتیقه فروش کد66a

تعداد رنگ : 138

ابعاد : 500*670

سایز : 76*101

قیمت : 4560000

 

بازار فرش مصر

نام طرح : بازار فرش1a مصرکد1

تعداد رنگ :174

ابعاد :580*811

سایز : 123*88

قیمت : 6325000

 

بازار سبزی فروشان

نام طرح : بازار سبزی فروشان کد44a

تعداد رنگ : 98

ابعاد : 420*600

سایز : 91*63

قیمت : 3680000

 

سقا

نام طرح : سقاکد32a

تعداد رنگ : 112

ابعاد : 500*700

سایز : 76*106

قیمت : 4480000

 

دوره گرد

نام طرح : دوره گردکد23a

تعداد رنگ : 105

ابعاد : 680*910

سایز : 103 *138

قیمت : 6877000

 

بازار فرش

نام طرح : بازار فرش کد55a

تعداد رنگ :122

ابعاد :370*540

سایز : 82*56

قیمت :3160000