دسته بندی: تابلو فرش فرانسوی

شام آخر

تعداد رنگ:faransavi6187

ابعاد: 350*700

سایز: 53*106

قیمت: 39۰۰۰۰۰

وزن: 1710

تعداد ابریشم: 17

کودک متفکر

تعداد رنگ: faransavi60109

ابعاد: 490*350

سایز: 74*53

قیمت: 275۰۰۰۰

وزن: 1230

پاستورباز

تعداد رنگ: faransavi59150

ابعاد: 560*800

سایز: 85*121

قیمت: 67۰۰۰۰۰

وزن: 3100

تعداد ابریشم: 10

پرستار بچه

تعداد رنگ: faransavi58133

ابعاد: 440*750

سایز: 66*114

قیمت: 56۰۰۰۰۰

وزن: 2100

تعداد ابریشم: 29

نقاش زیبا

تعداد رنگ: faransavi57105

ابعاد: 600*400

سایز: 91*60

قیمت: 39۰۰۰۰۰

وزن: 1580

تعداد ابریشم: 13

محفل شاعران

تعداد رنگ: faransavi56200

ابعاد: 693*1000

سایز: 105*152

قیمت: 126۰۰۰۰۰

وزن: 4700

تعداد ابریشم: 24

بازی کودکانه

تعداد رنگ: faransavi55132

ابعاد: 769*1050

سایز: 117*159

قیمت: 134۰۰۰۰۰

وزن: 5500

تعداد ابریشم: 19

فوت شمع

تعداد رنگ: faransavi54166

ابعاد: 749*1250

سایز: 104*175

قیمت: 165۰۰۰۰۰

وزن: 6180

تعداد ابریشم: 28

خرگوش فروش

تعداد رنگ: faransavi53126

ابعاد: 680*500

سایز: 103*76

قیمت: 58۰۰۰۰۰

وزن: 2320

تعداد ابریشم: 16

دختر عشوه گر

تعداد رنگ: faransavi52130

ابعاد: 510*700

سایز: 77*106

قیمت: 59۰۰۰۰۰

وزن: 2470

تعداد ابریشم: 16