دسته بندی: تابلو فرش فرانسوی

دوستدار عتیقه

تعداد رنگ: faransavi51195

ابعاد: 678*910

سایز: 103*138

قیمت: 122۰۰۰۰۰

وزن: 4300

تعداد ابریشم: 14

دوره گرد گل فروش

تعداد رنگ: faransavi50108

ابعاد: 510*440

سایز: 77*66

قیمت: 38۰۰۰۰۰

وزن: 1600

تعداد ابریشم: 9

دختران پادشاه

تعداد رنگ: faransavi49127

ابعاد: 504*700

سایز: 76*106

قیمت: 59۰۰۰۰۰

وزن: 2300

تعداد ابریشم: 26

زیبای جواهر فروش

تعداد رنگ:faransavi4895

ابعاد: 335*700

سایز: 50*106

قیمت: 39۰۰۰۰۰

وزن: 1600

تعداد ابریشم: 14

مجلس پیانیست

تعداد رنگ: faransavi47119

ابعاد: 600*850

سایز: 91*129

قیمت: 84۰۰۰۰۰

وزن: 3450

تعداد ابریشم: 12

میز شطرنج

تعداد رنگ: faransavi46155

ابعاد: 699*500

سایز: 106*76

قیمت: 58۰۰۰۰۰

وزن: 2360

تعداد ابریشم: 13

آموزش رقص

تعداد رنگ: faransavi45175

ابعاد: 967*785

سایز: 147*119

قیمت: 135۰۰۰۰۰

وزن: 5100

تعداد ابریشم: 24

مرد کنجکاو

تعداد رنگ: faransavi44130

ابعاد: 660*500

سایز: 100*76

قیمت: 56۰۰۰۰۰

وزن: 2200

تعداد ابریشم: 20

پری رقصنده

تعداد رنگ: faransavi43129

ابعاد: 700*500

سایز: 106*76

قیمت: 58۰۰۰۰۰

وزن: 2400

تعداد ابریشم: 24

قصه گو

تعداد رنگ: 110

ابعاد: 600*434

سایز: 66*91

قیمت: 39۰۰۰۰۰

وزن: 2100

تعداد ابریشم: 2