دسته بندی: تابلو فرش مذهبی

قل هوالله آیت الکرسی

تعداد رنگ : mazhabi-39۶۶

ابعاد : ۴۵۰*۱۰۰۰

سایز : ۶۸*۱۵۲

قیمت : ۷۴۰۰۰۰۰

و ان یکاد تمام ابریشم

تعداد رنگ : mazhabi-38۱۹

ابعاد : ۳۰۰*۸۱۵

سایز : ۴۵*۱۲۴

قیمت : ۹۸۰۰۰۰۰

و ان یکاد کف ابریشم

تعداد رنگ : mazhabi-37۴۵

ابعاد : ۳۴۰*۷۸۴

سایز : ۵۱*۱۱۹

قیمت : ۴۴۰۰۰۰۰

و ان یکاد بسم الله کوفی

تعداد رنگ : mazhabi-36۳۱

ابعاد : ۳۱۰*۵۸۰

سایز : ۴۷*۸۸

قیمت : ۲۵۵۰۰۰۰

۴ قل کشیده

تعداد رنگ : mazhabi-35۴۲

ابعاد : ۳۶۰*۶۸۰

سایز : ۵۴*۱۰۳

قیمت : ۳۴۰۰۰۰۰

الله محو کعبه

تعداد رنگ : mazhabi-34۵۶

ابعاد : ۲۶۰*۶۰۰

سایز : ۳۹*۹۱

قیمت : ۲۱۰۰۰۰۰

طواف

تعداد رنگ : mazhabi-33۳۱

ابعاد : ۴۰۰*۶۰۰

سایز : ۶۰*۹۱

قیمت : ۳۴۰۰۰۰۰

و ان یکاد سر گل

تعداد رنگ : mazhabi-32۴۲

ابعاد : ۳۰۰*۶۰۰

سایز : ۴۵*۹۱

قیمت : ۲۶۰۰۰۰۰

و ان یکاد کوثر سبز

تعداد رنگ : mazhabi-31۳۵

ابعاد : ۲۷۰*۶۱۲

سایز : ۴۱*۹۳

قیمت : ۲۱۰۰۰۰۰

و ان یکاد کوثر کشیده

تعداد رنگ : mazhabi-30۴۷

ابعاد : ۲۷۵*۶۶۰

سایز : ۴۱*۱۰۰

قیمت : ۲۵۵۰۰۰۰