دسته بندی: تابلو فرش مذهبی

قل هوالله آیت الکرسی

تعداد رنگ : mazhabi-3966

ابعاد : 450*1000

سایز : 68*152

قیمت : 740۰۰۰۰

و ان یکاد تمام ابریشم

تعداد رنگ : mazhabi-3819

ابعاد : 300*815

سایز : ۴5*124

قیمت : 980۰۰۰۰

و ان یکاد کف ابریشم

تعداد رنگ : mazhabi-3745

ابعاد : 340*784

سایز : 51*119

قیمت : 440۰۰۰۰

و ان یکاد بسم الله کوفی

تعداد رنگ : mazhabi-3631

ابعاد : 310*580

سایز : ۴7*88

قیمت : 255۰۰۰۰

4 قل کشیده

تعداد رنگ : mazhabi-35

ابعاد : 360*68۰

سایز : 54*103

قیمت : 340۰۰۰۰

الله محو کعبه

تعداد رنگ : mazhabi-3456

ابعاد : ۲60*60۰

سایز : 39*91

قیمت : 210۰۰۰۰

طواف

تعداد رنگ : mazhabi-3331

ابعاد : 400*60۰

سایز : 60*91

قیمت : 340۰۰۰۰

و ان یکاد سر گل

تعداد رنگ : mazhabi-32

ابعاد : 300*600

سایز : ۴5*91

قیمت : 260۰۰۰۰

و ان یکاد کوثر سبز

تعداد رنگ : mazhabi-3135

ابعاد : ۲70*612

سایز : 41*9۳

قیمت : 210۰۰۰۰

و ان یکاد کوثر کشیده

تعداد رنگ : mazhabi-3047

ابعاد : ۲75*66۰

سایز : ۴1*100

قیمت : 255۰۰۰۰