دسته بندی: تابلو فرش مذهبی

و ان یکاد حاشیه گل

تعداد رنگ : mazhabi-2933

ابعاد : 330*45۰

سایز : 50*68

قیمت : 220۰۰۰۰

کعبه مدینه پوستی

تعداد رنگ : mazhabi-28

ابعاد : 410*48۰

سایز : 62*7۳

قیمت : 280۰۰۰۰

و ان یکاد پوستی گلدار

تعداد رنگ : mazhabi-2743

ابعاد : 250*700

سایز : 38*106

قیمت : 270۰۰۰۰

و ان یکاد تاجدار

تعداد رنگ : mazhabi-26

ابعاد : 410*70۰

سایز : 62*106

قیمت : 390۰۰۰۰

دشت کربلا

تعداد رنگ : mazhabi-25131

ابعاد : 592*۳85

سایز : 90*58

قیمت : 305۰۰۰۰

سقا

تعداد رنگ : mazhabi-24126

ابعاد : 591*44۰

سایز : 89*66

قیمت : 374۰۰۰۰

ابوالفضل (ع)

تعداد رنگ : mazhabi-2384

ابعاد : 600*415

سایز : 92*6۳

قیمت : 357۰۰۰۰

کعبه مدینه گلدار

تعداد رنگ : mazhabi-2257

ابعاد : 500*70۰

سایز : 76*106

قیمت : 510۰۰۰۰

کعبه قدیم

تعداد رنگ : mazhabi-2148

ابعاد : ۲47*۳۵۰

سایز : 37*۵۳

قیمت : 145۰۰۰۰

آیت الکرسی پوستی

تعداد رنگ: mazhabi-2058

ابعاد: 371*600

سایز: 56*91

قیمت: 330۰۰۰۰

وزن: 19۰۰

تعداد ابریشم: 6