دسته بندی: تابلو فرش منظره

کلبه طولی

تعداد رنگ :tabiat3674

ابعاد :28۰*40۰

سایز :4۲*60

قیمت :180۰۰۰۰

چمنزار انبوه

تعداد رنگ :tabiat35

ابعاد :28۰*42۰

سایز :4۲*63

قیمت :175۰۰۰۰

کلبه کنار آب

تعداد رنگ :tabiat3460

ابعاد :215*33۰

سایز :3۲*50

قیمت :130۰۰۰۰

کلبه آسیاب

تعداد رنگ :tabiat3389

ابعاد :348*۵0۰

سایز :5۲*76

قیمت :260۰۰۰۰

زمستان

تعداد رنگ :tabiat3277

ابعاد :352*689

سایز :53*104

قیمت :400۰۰۰۰

آبشخور

تعداد رنگ :tabiat3183

ابعاد :35۰*73۰

سایز :53*111

قیمت :430۰۰۰۰

ویلا

تعداد رنگ :tabiat3078

ابعاد :5۰۰*860

سایز :76*130

قیمت :640۰۰۰۰

منظره آبی

تعداد رنگ :tabiat2976

ابعاد :36۰*۵0۰

سایز :54*76

قیمت :260۰۰۰۰

دهکده شاد

تعداد رنگ :tabiat2848

ابعاد :358*56۰

سایز :54*۸۵

قیمت :276۰۰۰۰

آبشاران

تعداد رنگ :tabiat2779

ابعاد :386*60۰

سایز :58*91

قیمت :385۰۰۰۰