دسته بندی: تابلو فرش منظره

غروب رودخانه

تعداد رنگ :tabiat2650

ابعاد :25۰*۵0۰

سایز :38*76

قیمت :180۰۰۰۰

رود در کوچه باغ

تعداد رنگ :tabiat2576

ابعاد :33۰*70۰

سایز :50*106

قیمت :340۰۰۰۰

کوچه باغ گلی

تعداد رنگ :tabiat2462

ابعاد :365*49۰

سایز :55*74

قیمت :275۰۰۰۰

دهکده اسپانیا

تعداد رنگ :tabiat23141

ابعاد :5۰۰*70۰

سایز :76*106

قیمت :590۰۰۰۰

استراحتگاه

تعداد رنگ :tabiat2292

ابعاد :28۰*453

سایز :4۲*68

قیمت :200۰۰۰۰

قصر دهکده

تعداد رنگ :tabiat21۱0۵

ابعاد :365*۵۵۰

سایز :55*۸3

قیمت :۳10۰۰۰۰

استقبال

تعداد رنگ :tabiat2055

ابعاد :36۰*۵0۰

سایز :54*76

قیمت :275۰۰۰۰

کوچه باغ سبز

تعداد رنگ :tabiat1974

ابعاد :3۰۰*۵۵۰

سایز :53*76

قیمت :260۰۰۰۰

باغستان

تعداد رنگ :tabiat1870

ابعاد :32۰*۵۵۰

سایز :48*۸3

قیمت :275۰۰۰۰

کاخ

تعداد رنگ :tabiat1752

ابعاد :۴۰۰*۵0۰

سایز :76*60

قیمت :290۰۰۰۰