دسته بندی: تابلو فرش مینیاتور

آواز نی

تعداد رنگ :miniator14171

ابعاد :917*655

سایز :139*99

قیمت :950۰۰۰۰

مینیاتور 9

تعداد رنگ :miniator13130

ابعاد :844*608

سایز :92*128

قیمت :790۰۰۰۰

مینیاتور 8

تعداد رنگ :miniator12۱2۵

ابعاد :560*839

سایز :127*۸۵

قیمت :790۰۰۰۰

مینیاتور 7

تعداد رنگ :miniator11176

ابعاد :۴8۰*70۰

سایز :73*106

قیمت :560۰۰۰۰

مینیاتور 6

تعداد رنگ :miniator1057

ابعاد :525*361

سایز :79*54

قیمت :295۰۰۰۰

مینیاتور 5

تعداد رنگ :miniator9۱۱0

ابعاد :8۰۰*۵0۰

سایز :121*76

قیمت :650۰۰۰۰

مینیاتور 4

تعداد رنگ :miniator8۱2۵

ابعاد :54۰*80۰

سایز :121*۸2

قیمت :720۰۰۰۰

مینیاتور 3

تعداد رنگ :miniator7۱۱0

ابعاد :732*۵0۰

سایز :111*76

قیمت :570۰۰۰۰

مینیاتور 2

تعداد رنگ :miniator6137

ابعاد :433*6۵۰

سایز :67*98

قیمت :460۰۰۰۰

مینیاتور 1

تعداد رنگ :miniator2128

ابعاد :768*537

سایز :116*81

قیمت :610۰۰۰۰