دسته بندی: تابلو فرش مینیاتور

در گلزار هستی

تعداد رنگ: miniator1110

ابعاد :490*750

سایز :74*114

قیمت :620۰۰۰۰

مینیاتور 7

نام طرح :  کد28مینیاتور 728a

تعداد رنگ : 71

ابعاد : 716*481

سایز : 109*73

قیمت : 4380000

 

ضامن آهو

نام طرح :کد27 ضامن آهو27a

تعداد رنگ : 94

ابعاد : 720*515

سایز : 114*78

قیمت : 4960000

 

دختر ماه 2

نام طرح : کد26دختر ماه 226a

تعداد رنگ : 76

ابعاد : 700*500

سایز : 106*76

قیمت : 4430000

 

پری شب

نام طرح :کد25 پری شب25a

تعداد رنگ : 78

ابعاد : 700*525

سایز : 106*79

قیمت : 4960000

 

فرشته مهتاب

نام طرح :کد24 فرشته مهتاب24a

تعداد رنگ : 32

ابعاد : 560*420

سایز : 85*63

قیمت : 2970000

 

دختر کمان گیر

نام طرح : کد23دختر کمان گیر23a

تعداد رنگ : 25

ابعاد : 490*350

سایز : 74*53

قیمت : 2040000

 

دختر ماه

نام طرح : دختر ماه22a

تعداد رنگ : 80

ابعاد : 700*500

سایز : 106*76

قیمت : 4430000

 

دختر پروانه ای

نام طرح : دختر پروانه ای21a

تعداد رنگ : 108

ابعاد : 700*490

سایز : 106*74

قیمت : 4540000

 

گلزار

نام طرح : گلزار20a

تعداد رنگ : 88

ابعاد : 746*582

سایز : 113*88

قیمت : 5500000