دسته بندی: تابلو فرش چهره

عشق بازی 2

نام طرح : عشق بازی 255aکد53

تعداد رنگ : 32

ابعاد : 350*525

سایز : 53*79

قیمت : 4570000

 

تاب باز 1

نام طرح : تاب باز 154aکد54

تعداد رنگ : 111

ابعاد : 500*700

سایز : 76*106

قیمت : 4480000

 

عشق بازی 1

نام طرح : عشق بازی 153aکد53

تعداد رنگ : 132

ابعاد : 500*655

سایز : 52*87

قیمت : 4480000

 

آذرخش

نام طرح : آذرخش در 2سایز52aکد52وکد56

تعداد رنگ : 79

ابعاد : 430*620و500*347

سایز : 65*94و76*52

قیمت  3400000و2870000

 

آدم و حوا تاب باز

نام طرح : آدم و حوا تاب باز51aکد51

تعداد رنگ : 78

ابعاد :350*525

سایز : 53*79

قیمت : 2880000

 

 

رهایی

نام طرح : رهایی50a کد50

تعداد رنگ : 23

ابعاد : 324*462

سایز : 50*70

قیمت : 1960000

 

ملکه ببرها

نام طرح : ملکه ببرها49aکد49

تعداد رنگ : 119

ابعاد :533*492

سایز : 81*75

قیمت : 5180000

 

 

رومیکا دو ببر

نام طرح : رومیکا دو ببر48aکد48

تعداد رنگ : 118

ابعاد : 588*600

سایز : 89*91

قیمت : 4570000

 

مرد نابینا

نام طرح : مرد نابینا47aکد47

تعداد رنگ : 101

ابعاد : 409*600

سایز : 69*91

قیمت : 3400000

 

دختر میوه فروش

نام طرح : دختر میوه فروش46a کد46

تعداد رنگ : 117

ابعاد : 430*580

سایز : 65*88

قیمت : 3400000