دسته بندی: تابلو فرش چهره

بوسه بر الاغ

نام طرح : بوسه بر الاغ45a 45

تعداد رنگ : 77

ابعاد : 350*500

سایز : 53*76

قیمت : 2530000

 

دختر کرد 2

نام طرح : دختر کردکد4444a2

تعداد رنگ : 122

ابعاد : 322*473

سایز : 49*71

قیمت : 2710000

 

شکارچی

نام طرح : شکارچی43a کد43

تعداد رنگ : 109

ابعاد : 360*490

سایز : 54*74

قیمت : 2820000

 

سه دختر

نام طرح : سه دختر42aکد42

تعداد رنگ : 25

ابعاد : 450*560

سایز : 68*85

قیمت : 3220000

 

خرابه نشین

نام طرح : خرابه نشین41a کد41

تعداد رنگ : 153

ابعاد : 547*700

سایز : 83*106

قیمت : 5350000

 

چهره معصوم

نام طرح : چهره معصوم40a کد40

تعداد رنگ : 75

ابعاد : 420*600

سایز : 63*91

قیمت : 3290000

 

 

کوچولوهای زیبا 1

نام طرح : کوچولوهای زیبا 139a

تعداد رنگ : 123

ابعاد : 484*600

سایز : 73*91

قیمت : 3740000

 

 

کوچولوهای زیبا 2

نام طرح : کوچولوهای زیبا 238a

تعداد رنگ : 131

ابعاد : 350*459

سایز : 53*69

قیمت : 2880000

 

کوچولوهای دهکده

نام طرح : کوچولوهای دهکده37a کد37

نام طرح : 124

تعداد رنگ : 420*550

ابعاد : 63*83

سایز : 3570000

 

پیرمرد رفو گر

نام طرح : پیرمرد رفو گر36aکد36

تعداد رنگ : 138

ابعاد : 500*675

سایز : 76*102

قیمت : 4570000