دسته بندی: تابلو فرش گل

گلدان رومیزی

تعداد رنگ : gol35107

ابعاد : 650*44۰

سایز : 66*98

قیمت : 440۰۰۰۰

2 گلدان زیبا

تعداد رنگ : gol3491

ابعاد : 570*42۰

سایز : 6۳*86

قیمت : 390۰۰۰۰

گل ریشه دار

تعداد رنگ : gol3385

ابعاد : 450*۳4۰

سایز : 51*68

قیمت : 210۰۰۰۰

گلدان دو تکه

تعداد رنگ : gol3299

ابعاد : 350*50۰

سایز : 7۳*۵6

قیمت : 285۰۰۰۰

گلهای آبرنگی

تعداد رنگ : gol3186

ابعاد : 540*۳7۰

سایز : 56*82

قیمت : 315۰۰۰۰

سبد گل زیبا

تعداد رنگ : gol3087

ابعاد : 500*۳۵۰

سایز : 5۳*76

قیمت : 290۰۰۰۰

گلدان بزرگ

تعداد رنگ : gol29

ابعاد : 650*460

سایز : 70*98

قیمت : 490۰۰۰۰

گلدان خاکستری

تعداد رنگ : gol2883

ابعاد : ۲50*4۵۰

سایز : 68*38

قیمت : 185۰۰۰۰

گلهای آبی

تعداد رنگ : gol27110

ابعاد : 512*۳77

سایز : 57*77

قیمت : 304۰۰۰۰

گلدان قوری

تعداد رنگ : gol2699

ابعاد : 420*560

سایز : 85*63

قیمت : 390۰۰۰۰