دسته بندی: تابلو فرش گل

لاله سفید

تعداد رنگ : gol2566

ابعاد : 600*420

سایز : 6۳*91

قیمت : 400۰۰۰۰

2 گلدان رنگی

تعداد رنگ : gol2499

ابعاد : 350*50۰

سایز : 76*۵۳

قیمت : 290۰۰۰۰

جعبه گل

تعداد رنگ : ۷4

ابعاد : 610*400

سایز : 60*92

قیمت : 390۰۰۰۰

گل اعلا

تعداد رنگ : gol22111

ابعاد : 512*378

سایز : 77*۵7

قیمت : 320۰۰۰۰

گل سایه دار

تعداد رنگ : gol2190

ابعاد : 570*409

سایز : 62*86

قیمت : 390۰۰۰۰

گلدان پرنس

تعداد رنگ : gol2088

ابعاد : 280*460

سایز : 70*42

قیمت : 240۰۰۰۰

گلدان صدفی

تعداد رنگ : gol1989

ابعاد : 362*527

سایز : 55*80

قیمت : 290۰۰۰۰

گل زمینه تاریک

تعداد رنگ : gol18۷6

ابعاد : 320*420

سایز : ۴8*6۳

قیمت : 205۰۰۰۰

شکوفه و پرنده

تعداد رنگ : gol1769

ابعاد : ۲50*۳78

سایز : 38*57

قیمت : 135۰۰۰۰

گلهای آفتابگردان

تعداد رنگ : gol1680

ابعاد : 333*448

سایز : 68*50

قیمت : 210۰۰۰۰