دسته بندی: فرش

سلاطین

تعداد رنگ:farsh2396

ابعاد: 1890*1480

سایز: 225*287

قیمت: 46600000

آثار کرم

تعداد رنگ:farsh2242

ابعاد: 1536*1129

سایز: 171*233

قیمت: 29000000

آثار مشکی

تعداد رنگ:farsh2142

ابعاد: 1536*1129

سایز: 171*233

قیمت: 29000000

قصری

تعداد رنگ:farsh2038

ابعاد: 800*1260

سایز: 121*191

قیمت: 16800000

معمولی

تعداد رنگ:farsh1930

ابعاد: 400*600

سایز: 60*91

قیمت: 40000000

حاشیه گل قدیم

تعداد رنگ:farsh1839

ابعاد: 700*1050

سایز: 106*159

قیمت: 12600000

حاشیه گل

تعداد رنگ:farsh1737

ابعاد: 700*1080

سایز: 106*164

قیمت: 12600000

آثار

تعداد رنگ:farsh1642

ابعاد: 1007*1194

سایز: 153*181

قیمت: 20000000

بیضی

تعداد رنگ:farsh1520

ابعاد: 357*461

سایز: 70*54

قیمت: 28000000

پرگل

تعداد رنگ:farsh1445

ابعاد: 1060*1643

سایز: 161*248

قیمت: 29000000